Intervisie

Intervisie

Sociaal professionals werken middenin de samenleving die voortdurend verandert en in beweging is. Dit vraagt van de professional dat hij of zij zich voortdurend kan aanpassen aan wat zich voordoet. Daarnaast moet deze professional zijn organisatie vertegenwoordigen en zijn eigen handelen kunnen verantwoorden. Dit vraagt om een grote mate van zelfsturing en reflectie. Bij uitstek is intervisie daar een goede methode voor. De eigen werkervaringen staan centraal om daarvan te leren, de input van collega’s helpt om te reflecteren en na te denken over handelingsalternatieven. In principe is intervisie onbegeleid, maar een deskundige implementatie van de methode helpt om de intervisie stevig neer te zetten zodat men later onbegeleid verder kan. Ook wanneer intervisiebijeenkomsten niet voldoende renderen kan (tijdelijke) begeleiding zinvol zijn.

Waarom intervisie

De supervisor zet de implementatie in overleg met de organisatie en de betrokkenen in gang en begeleidt de groepen  tot zij (weer) zelfstandig verder kunnen. Hiervoor worden verschillende methodieken aangeboden om te kijken welke het meest past bij de wensen van de groep.

In geval van een bestaande intervisiegroep die niet rendeert zal ProfiLerend een analyse doen naar de oorzaak en vervolgens maatregelen voorstellen en eventueel uitvoeren.

"Collectief leren gaat niet om het leren van maar om het leren tussen mensen."
(Bron coachingskalender 2017)

Intervisie ten behoeve van SKJ-registratie

Voor (her)registratie bij het SKJ is intervisie onder begeleiding van een LVSC-geregistreerd begeleider goed voor 50 registerpunten, mits aan alle door het SKJ gestelde eisen is voldaan. Deze eisen gelden de groepsgrootte, de duur en het aantal bijeenkomsten en het tevoren bepalen van een leervraag.

Intervisie trajecten zijn op maat en komen in overleg tot stand

Tarieven

Trainingen en intervisie Offerte op maat